• Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐỨC CHÚA TRỜI THÀNH TÍN TRONG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN - BILL BRIGHT

Hết thảy chúng ta đều trải qua những giờ khó khăn trong cuộc đời mình. Vật lộn với tật bệnh, nguy hiểm, nan đề tài chánh, buồn tiếc, hoặc chán chường là điều xảy đến với mỗi người trong chúng ta nhiều lần. Nhưng những điều đó chỉ thúc đẩy chúng ta nối kết chặt hơn với Chúa – không xây khỏi Ngài, đổ lỗi cho Ngài, vì đã gây nên hoặc cho phép tất cả những hoạn nạn của chúng ta. Ngài không hứa ngăn mọi rắc rối khỏi xảy đến với đời sống chúng ta, nhưng Ngài hứa sẽ đi cùng chúng ta trong mọi hoạn nạn. Đau khổ và sự chết là một phần lớn của đời sống cũng giống như ăn uống và hít thở, chúng ta có thể nương cậy Chúa để dùng những hoàn cảnh ấy để rèn luyện tâm tính và đức tin trong đời sống mình.
Đức Chúa Trời không hề thất tín! Môise đã khuyên dân Ysơraên: “Vậy nên hãy nhận biết rằng Đức Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhơn từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài.” Càng hiểu biết điều nầy, chúng ta càng không có chỗ trong lòng mình để lo lắng.
Tôi thấy rằng khi tôi nương cậy trên sự thành tín của Chúa và những lời hứa trong lời Ngài, Ngài đã chứng minh bằng cách đi với tôi thật kỳ diệu qua mọi hoàn cảnh. Thật vậy Ngài luôn thành tín đối với tôi.

Ở tại Pakistan trong thời gian có cuộc biến động chính trị lớn. Vonette và tôi kết thúc một loạt các buổi nhóm ở tại Latbre và vội vã đến Ga xe lửa. Mặc dầu chúng tôi không hề hay biết, có một đám đông cả ngàn những người giận dữ đang tiến đến ga xe lửa để phá hủy chiếc tàu bằng bom hổn hợp. Vị giám đốc của ngành xe lửa vội vã bảo chúng tôi vào ngay trong toa tàu và khuyên chúng tôi đừng mở cửa dầu bất cứ tình huống nào.
Khi tôi thay đồ đi ngủ, một sự bình an tràn ngập lòng tôi. Từ những bài học về Lời Chúa, tôi biết Chúa ở với Vonette và tôi cùng cả đoàn người của chúng tôi. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ bảo vệ chúng tôi. Mãi đến khi đến Karachi, 28 giờ sau đó tôi mới khám phá ra rằng thiên sứ bảo vệ của Đức Chúa Trời thật sự đã canh giữ chúng tôi. Chuyến xe lửa trước chúng tôi đã bốc cháy khi các sinh viên nổi loạn nằm trên đường ray và không chịu tránh chỗ. Xe lửa đã cán qua họ, và để trả thù, đám đông cuồng loạn đã đốt cháy xe lửa và giết các quan chức.
Tàu của chúng tôi là chuyến tiếp theo. Đám đông giận dữ đã chuẩn bị để cũng làm y như vậy đối với chúng tôi, nhưng Đức Chúa Trời, bằng phép lạ đã đi trước chúng tôi, và chúng tôi đã đến nơi an toàn tại Karachi để được biết rằng tình trạng thiết quân luật đã được công bố và mọi sự đã yên ổn.

 Chính trong chuyến tàu không thể quên được lạ lùng nầy tôi đã đọc lại cuốn sách của mình: Hãy Đến Giúp Thay Đổi Thế Giới (Come Help Change the World).
Ngày nay, hơn bao giờ hết, tôi nương cậy Chúa để đáp lời thành tín những điều cầu nguyện của tôi khi tôi cầu xin theo Lời Ngài và ý muốn Ngài. Đavít đã viết lời đảm bảo nầy: “Hỡi Đức Giêhôva, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe sự nài xin của tôi; nhận sự thành tín và sự công bình Chúa, xin hãy đáp lại tôi.” Đức Chúa Trời không hứa cho chúng ta một đời sống dễ dàng. Nhưng Ngài hứa ở với chúng ta trong mọi hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ chúng ta khỏi bất cứ điều gì không ở trong trung tâm ý muốn Ngài. Ngài sẽ có ở đó, bên cạnh chúng ta khi chúng ta bước đi qua mọi khó khăn và khi hoạn nạn xuất hiện trên đường chúng ta.

Phaolô đã viết cho Hội Thánh Côrintô: “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẵng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” Sự thành tín của Chúa là một nguồn khích lệ lớn khi chúng ta đối diện với sự cám dỗ. Ngài biết chính xác những giới hạn chúng ta có thể chịu đựng. Ngài hứa rằng Ngài sẽ không cho phép chúng ta phải chịu những hoàn cảnh cám dỗ quá sức mình.

Bất cứ khi nào chúng ta đầu hàng tội lỗi, đó không phải vì chúng ta không thể nói không. Mà là vì trọng tâm chúng ta nhắm vào là sự hấp dẫn của cám dỗ, thay vì chăm vào sự thành tín của Chúa để giải cứu chúng ta khỏi tình huống ấy. Kinh Thánh tuyên bố: “Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi ác giả.” Đức Chúa Trời giới hạn Satan và các quỷ sứ nó để khỏi cám dỗ chúng ta vượt quá sức chịu đựng của chúng ta. Nếu chúng ta tin cậy và vâng lời Chúa, Ngài luôn luôn mở đàng cho chúng ta ra khỏi bất cứ tình trạng ngặt nghèo nào để không phải khuất phục tội lỗi.

Thường thì chúng ta sợ làm phiền những con người có các chương trình thế tục của riêng họ hơn là sợ làm buồn lòng Đức Chúa Trời thánh khiết công bình và yêu thương của chúng ta. Kết quả có thể là tai họa. Nhưng đừng bao giờ quên - Đức Chúa Trời cũng yêu thương và thành tín như Ngài là công bình. Mỗi ngày hãy cố gắng sống trước mặt Ngài trong một tinh thần kính sợ kỉnh kiềng như một đứa con biết rõ Đức Chúa Trời yêu thương và săn sóc mình.
ĐỨC CHÚA TRỜI THA THỨ CHÚNG TA KHI CHÚNG TA KHÔNG TRUNG TÍN

Khi chúng ta, trước hết, tin cậy nơi Chúa, là Đấng tha thứ tội lỗi mình, thì Ngài đã làm điều đó. Không một người nào lấy đức tin kêu cầu Chúa mà bị khước từ. Ngài luôn luôn có mặt – và sẽ luôn luôn là thành tín đối với tội nhân lấy đức tin đến cùng Chúa Jêsus.
Đức Thánh Linh đã cảm động sứ đồ Giăng để viết: “Còn nếu chúng ta xung tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” Bởi vì Giăng đang viết cho các tín hữu, nên chúng ta biết chắc rằng Chúa cũng tha thứ mọi tội lỗi chúng ta vi phạm sau khi được tái sinh cũng như những tội mà chúng ta đã phạm trước khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế làm Cứu Chúa mình. Dẫu cho chúng ta thất tín đối với Chúa, Ngài cũng vẫn thành tín để tha thứ khi chúng ta kêu cầu. Nhưng về phần chúng ta, chúng ta phải thật lòng trong sự ăn năn của mình và đừng lạm dụng ân điển của Đức Chúa Trời.

Bởi vì chúng ta vẫn còn ở trong thân thể xác thịt nầy, chúng ta có khuynh hướng phạm tội, và rốt lại, thất tín. Sự không trung tín của chúng ta có thể xuất phát từ sự sợ hãi hoặc tham dục. Vào những lần khác, sự yếu đuối của xác thịt chúng ta tranh chiến với ước muốn làm theo ý Chúa của chúng ta. Dầu nguyên nhân là gì, thật an ủi khi nhớ lại lời hứa của Chúa Ngài là Đấng thành tín với chúng ta ngay cả khi chúng ta thất tín với Ngài !

 

BILL BRIGHT