• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em (Rô-ma 16:20)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐỨC CHÚA TRỜI CHO CHÚNG TA MỘT ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ - RICK WARREN

“vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo”. (Ê-phê-sô 2:10).

Có ba điều chúng ta có thể làm trong đời sống: Chúng ta có thể lãng phí nó, chúng ta có thể hưởng dụng nó, hoặc đầu tư nó. Việc sử dụng tốt nhất cuộc sống của chúng ta là đầu tư vào một điều gì được trường tồn hơn là thời gian ta có trên đất nầy.

Điều tệ hại nhất chúng ta có thể làm là sống đơn giản cho hiện tại và sống chỉ cho mình. Chúa không đặt chúng ta trên trái đất nầy để sống cho chính mình. Chúa đã tạo dựng chúng ta giống như Chúa Cứu Thế.

Chúng ta biết Chúa Giê-xu đến thế gian để làm hai điều: “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”. (Mác 10:45).

Khi chúng ta bắt đầu theo Chúa Giê-xu, Ngài ban cho chúng ta một đời sống phục vụ. Chúng ta càng trở nên giống như Chúa Giê-xu, chúng ta càng phục vụ nhiều người khác.

Hôm nay chúng ta dành thì giờ để học các câu sau đây về lời kêu gọi của Đức Chúa Trời trong sự phục vụ. Cầu nguyện với các câu Kinh Thánh và cầu xin Chúa bày tỏ những cách mới để chúng ta có thể phục vụ những người xung quanh mình.

“Hãy hiến chính mình anh chị em cho Đức Chúa Trời như một người từ chết sống lại, và dâng chi thể anh chị em làm đồ dùng công chính cho Đức Chúa Trời”. (Rô-ma 6:13b).

“Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời”. (Công-vụ 20:24).

“còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu”. (Mác 8:35b).

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch )