• Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐỜi SỐNG CHÍNH TRỰC NHẬN ĐƯỢC PHƯỚC LÀNH CHÚA BAN - R.WARREN

Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8).

Chúa Giê-su nói trong bài giảng trên núi rằng chúng ta được ban phước khi tấm lòng chúng ta trong sạch (Ma-thi-ơ 5:8). Lòng trong sạch nghĩa là gì? Ngày nay, chúng ta sử dụng từ toàn vẹn. Chúa ban phước khi chúng ta sống một đời sống toàn vẹn hay công chính.

Sự công chính không có nghĩa là chúng ta vô tội hoặc chúng ta không phạm những điều sai lầm. Nếu đó là tiêu chuẩn thì không ai trong chúng ta có thể được coi là trong sạch. Rô-ma 3:23 ghi rằng: “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”.

Kinh Thánh ghi rằng Nô-ê, Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vít và Phao-lô đều có sự công chính. Tuy nhiên, không ai trong số họ là hoàn hảo. Chúa gọi Đa-vít là một người làm theo ý Ngài, nhưng Đa-vít đã ngoại tình và lập mựu giết chồng của một người đàn bà – và ông đối mặt với hậu quả về tội lỗi mình.

Chúng ta có thể học từ những anh hùng trong Kinh Thánh, cho biết rằng chúng ta không cần phải hoàn hảo để trở thành một người chính trực toàn vẹn. Chúng ta chỉ cần tấm lòng cam kết với Chúa.

Chúa quan tâm khi thấy tấm lòng chúng ta cam kết với Ngài hơn là vì tội lỗi chúng ta đã phạm . Chúa nhìn vào lý do tại sao chúng ta làm bất kể chúng ta làm điều gì. Trong I Sa-mu-ên 16:7, Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.

Không, cuộc sống chúng ta không bao giờ hoàn hảo. Chúng ta không bao giờ vô tội, nhưng chúng ta có thể phạm tội ít hơn. Chúng ta có thể cam kết sống trong sự chính trực và duy trì một tấm lòng trong sạch và hết lòng tin Chúa.

Chúng ta có thực hiện và cam kêt ngày hôm nay chưa ?

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)