• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em (Rô-ma 16:20)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

DÂNG HIẾN TRONG ĐỨC TIN - RICK WARREN

“Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy”. (Hê-bơ-rơ 11:4).
Sự  dâng hiến và đức tin đi liền nhau. Thật vậy, Đức Chúa Trời sử dụng tài chính để thử đức tin của chúng ta trong mọi lúc.
Bạn có bao giờ quyết định giữa việc trả một hóa đơn và dâng phần mười chưa? Đây là sự thử nghiệm trong các ưu tiên của bạn. Đó là một thách thức về tình yêu thương của bạn. Nhưng quan trọng nhất, đó là thách thức đức tin của chúng ta. Bạn có thật sự tin tưởng Đức Chúa Trời cung cấp cho bạn nếu bạn đặt Chúa trước tiên trong cuộc sống của bạn?
Điều thú vị trong Hê-bơ-rơ 11 – “nhóm nổi danh ” của những anh hùng trong Kinh Thánh - người đầu tiên được đề cập đến là A-bên, một trong những đứa con của A-đam và Ê-va.
A-bên đã làm gì khiến ông ta có được ở trong nhóm danh tiếng cùng với Môi-se và Áp-ra-ham và tất cả những hình ảnh lớn khác? Ông ấy chưa bao giờ làm bất cứ việc lớn lao nào.  Ông ấy chưa bao giờ thực hiện gì nhiều. Chưa có bất kỳ thách thức lớn nào. Bạn có biết điều gì làm cho A-bên nổi danh không? Ông ta đã dâng cho Chúa trong đức tin của mình.
Kinh Thánh ghi, “Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy”. (Hê-bơ-rơ 11:4). A-bên không được liệt kê trong nhóm người nổi danh vì những gì ông ấy đã dâng, nhưng vì ông đã dâng nó như thế nào.
Đức Chúa Trời không muốn quan tâm đến số tiền của bạn dâng. Điều Chúa quan tâm là thái độ mà bạn đã dâng. Nếu bạn không dâng hiến trong đức tin thì đừng dâng, bởi vì bạn không nhận được bất cứ lợi ích nào cho việc đó. Kinh Thánh nói, “không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời “. (Hê-bơ-rơ 11:6). Đức Chúa Trời không cần tiền của bạn. Những gì Chúa muốn là tấm lòng của bạn.
Có hai cách để dâng hiến: Bạn có thể dâng bởi lý trí, hoặc bạn có thể dâng bởi sự mặc khải. Dâng theo lý trí là tìm ra lý do những gì bạn suy nghĩ bạn có thể dâng, và điều đó không đòi hỏi đức tin. Ngay cả một người vô thần cũng có thể làm được.
Khi bạn dâng hiến bằng mặc khải, bạn hãy để Chúa cho bạn biết những gì Ngài muốn bạn dâng trong đức tin. Có nghĩa là bạn cầu nguyện và thưa với Chúa: “Chúa ơi, Chúa muốn con tin cậy Chúa trong thời gian nầy là bao nhiêu?”. Sau đó bạn làm bất cứ điều gì Chúa muốn bạn làm.
Đây là dâng hiến bởi đức tin, nó giúp bạn lớn lên, trưởng thành hơn và trở nên giống như Chúa!

Rick Warren (Nhã Ca phỏng dịch)