• Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. (Giô-suê 1:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CỦNG CỐ QỦẢN LÝ TÂM TRÍ CHÚNG TA - RICK WARREN

 “Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa Luôn luôn, và cho đến cuối cùng”. (Thi-thiên 119:112).

Lý do tại sao hầu hết nhiều người không kết quả trong cuộc sống là vì họ không bao giờ học cách chiến đấu với trận chiến trong tâm trí.
Nếu chúng ta muốn học cách quản trị tâm trí của mình, chúng ta phải được giải thoát khỏi những tư tưởng tiêu cực. Điều đó thật không dễ dàng, bởi vì có ba kẻ thù ngăn chúng ta thực hiện tất cả các ý định tốt để thay đổi cuộc sống của chúng ta.

Kẻ thù đầu tiên là bản chất cũ của chúng ta

Phao-lô nói trong Rô-ma 7:23: "nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy”.
Chúng ta có bao giờ thấy mình làm những việc mà chúng ta thật sự không muốn làm không? Đó là trận chiến trong tâm trí của chúng ta giữa con người cũ, bản chất tội lỗi và ý định tốt của chúng ta.

 Kẻ thù thứ hai là sa-tan.
Sa-tan không thể ép buộc chúng ta làm bất cứ điều gì, nhưng nó có thể đưa ra những đề xuất, và những lời đề nghị mạnh mẽ. Nó không ngừng gieo những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí chúng ta. Nó sẽ sử dụng người khác hoặc nó sẽ sử dụng TV hoặc nó sẽ châm một ý nghĩ thoáng qua cho chúng ta.

 Kẻ thù thứ ba là hệ thống giá trị của thế giới.
Có điều gì khuyến khích chúng ta có kỷ luật tư giác trong xã hội? Không nhiều. Quảng cáo bảo chúng ta biết: “Bạn xứng đáng được nghỉ hôm nay. Làm theo cách của bạn. Chúng tôi làm tất cả cho bạn.”
Kinh Thánh ghi trong I Giăng 2: 16: “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra”.
Với những kẻ thù như thế, không có gì lạ khi chúng ta tranh đấu với sự chán nản và tuyệt vọng lẫn thất bại.

Thế thì làm thế nào để chúng ta chiến đấu trận chiến nầy?  Hãy nhìn vào những gì trong II Cô-rinh-tô 10: 3-5 nói: “Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt.  Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy:  nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ”.
Chúng ta có một sự lựa chọn. Tâm trí chúng ta phải lắng nghe chính mình. Chúa đã không cho chúng ta một tâm trí. Ngài cho chúng ta mộy ý chí! Thời điểm tốt nhất để chiến thắng trong trận chiến cám dỗ là trước khi nó bắt đầu.

“Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa Luôn luôn, và cho đến cuối cùng”. (Thi-Thiên 119:112).

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dich)