• Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi! Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao! (Thi-thiên 18:46)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CHÚNG TA KHÔNG MỒ CÔI TÂM LINH - RICK WARREN

“Chúa ban vật thực cho kẻ kính sợ Ngài, Và nhớ lại sự giao ước mình luôn luôn”. (Thi-thiên 11:5).

Khi còn nhỏ, chúng ta thường đến với cha mẹ khi có nhu cầu về tiền bạc. Nếu chúng ta làm điều đó khi còn bé, có lẽ chúng ta sẽ không tự hỏi mẹ hoặc cha chúng ta đã tìm thấy tiền ấy ở đâu. Chúng ta biết đó là công việc của họ. Cha mẹ kiếm tiền và con cái tiêu tiền.

Nhiều người hành động giống như những đứa trẻ mồ côi tâm linh và quên mất họ có một cha trên trời. Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.  Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. (Ma-thi-ơ 6: 32-33).

Không có ai trong tất cả các vật thọ tạo lo lắng, ngoại trừ con người. Mọi vật khác đều tin tưởng Đấng Tạo Hóa quan tâm đến nhu cầu của chúng.

Lo lắng thật sự chỉ là một hình thức của chủ nghĩa vô thần. Mỗi khi lo lắng, chúng ta lại hành động như một kẻ vô thần. Chúng ta nói rằng, tất cả phụ thuộc vào tôi. Lo lắng là ánh sáng cảnh báo rằng chúng ta nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa.

Thi Thiên 111:5 nói: “Chúa Ban vật thực cho kẻ kính sợ Ngài, Và nhớ lại giao ước mình luôn luôn”. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã gửi Giê-su Christ đến thế gian chết trên thập tự giá để trả giá cho sự cứu rỗi của chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời yêu chúng ta đủ, để gửi Con Ngài đến chết thế cho chúng ta, thì Chúa yêu chúng ta đủ để chăm sóc các hóa đơn của chúng ta không? Nếu Chúa giải quyết vấn đề lớn nhất của chúng ta khi Ngài cứu chúng ta, thì không có vấn đề nào khác nhỏ hơn để so sánh được ?

Đây là điểm mấu chót: Chúng ta có tin Chúa sẽ làm những gì Chúa nói Ngài sẽ làm không? Chúa đã hứa sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cần, nếu chúng ta để Ngài ở vị trí đầu tiên trong cuộc đời mình. Chúng ta sẽ đủ tin Ngài để làm những gì Chúa bảo chúng ta làm, như là bằng chứng của đức tin không?

Thi Thiên 34 nói về việc được giải thoát khỏi nổi sợ hãi của chúng ta khi chúng ta tìm kiếm Chúa. Khi chúng ta lo sợ về tài  chánh của mình, thì đó là đều chúng ta quên mất Chúa là ai và những gì Chúa hứa sẽ làm.

Nếu chúng ta thật sự muốn tự do, không lo ngại về tài chánh, chúng ta hằng ngày phải lựa chọn để vâng lời Chúa và tin rằng Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta. Chúa sẽ thực hiện nó. Bây giờ Chúa đang chờ đợi chúng ta thực hiện việc đầu tiên theo lời hứa của Ngài và tìm kiếm Chúa trước tiên trong tài chánh của chúng ta.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)