• Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời. (1 Sử-ký 16:34)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CHỮA LÀNH CHO CON NGƯỜI - ULK EKMAN

Khi sống trên đất Chúa Jêsus đã dành rất nhiều thời gian để chữa lành người bệnh – và Ngài làm như vậy bởi vì Ngài được sai đến để làm theo ý muốn của Cha.
Những gì Chúa Jêsus đã làm trên đất này mới chỉ là sự bắt đầu chức vụ của Ngài. Ngài có chương trình tiếp tục làm những công việc tương tự như Ngài đã làm khi còn ở trong thân thể vật lý qua thân thể thuộc linh của Ngài là Hội thánh. Trong Hêbơ-rơ 13:8 chúng ta đọc thấy Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài vẫn như xưa. Những điều mà Ngài đã làm “ngày hôm qua trên đất này” thì Ngài đang làm ngày hôm nay và sẽ tiếp tục làm cho đến đời đời.

Chữa bệnh là một phần của Tin Lành
Chữa bệnh là một phần của Tin Lành. Tin Lành là Chúa Jêsus tha thứ tội lỗi, giải phóng kẻ phu tù và mang tới phước hạnh trong mọi lĩnh vực của đời sống. Không có Tin Lành nào khác Tin Lành này. Nếu chúng ta từ chối cầu nguyện cho người bệnh hoặc khước từ đức tin để được chữa lành thì chúng ta đã bóp méo và xem nhẹ Phúc Âm mà Chúa Jêsus đã mang tới.
Lẽ thật không phải là thỉnh thoảng Chúa Jêsus có chữa lành người bệnh, nhưng thường thì không phải thế ! Ngài luôn luôn chữa lành người bệnh. Ngài luôn chữa lành cho tất cả mọi người đến với Ngài. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy bất kỳ một trường hợp nào Chúa Jêsus để người bệnh đi với lời thanh minh kiểu “Ta không thể” hoặc “Ta không cảm thấy thích.”
Mác 6:56 nói : Ngài đến nơi nào, hoặc làng, thành, hay là chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ, và xin Ngài cho phép mình ít nữa được rờ đến trôn áo Ngài; những kẻ được rờ đều được lành bệnh cả.
Từ chỗ này đến chỗ khác, hết lúc này đến lúc khác, Chúa Jêsus đã luôn chữa lành hết thảy những người bệnh đến với Ngài. Ma-thi-ơ 9:35 nói : Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các (mọi) thứ bệnh tật.
Bất kỳ nơi nào Chúa Jêsus đến đều có những đám đông ở tại đó. Kinh thánh không nói rằng Ngài chỉ chữa cho vài người bị mắc những bệnh tật nhất định trong số họ. Có chép rằng Ngài đã chữa lành “mọi bệnh tật”. Điều này có nghĩa là Ngài đã chữa lành tất cả những ai đến với Ngài, dù họ đang mắc phải bất kỳ vần đề gì. Đó là Tin Lành - rằng Chúa Jêsus vừa có thể vừa muốn chữa lành người bệnh - khỏi bất kỳ bệnh tật nào đang khiến họ khổ sở !
Trong gia đình và trong số những người thân của bạn hoặc trong Hội thánh của bạn có ai cần sự chữa bệnh không ? Nếu có thì Chúa Jêsus muốn chữa lành bệnh cho người đó.
Một lần nọ có một người bị bệnh phong đến với Chúa Jêsus. Người này không nghi ngờ về khả năng chữa bệnh của Ngài nhưng nghi ngờ về ý muốn của Ngài, hoặc muốn biết về điều đó. Người đó nói : Lạy Chúa, nếu Chúa khứng (muốn), có thể làm cho tôi sạch được (Ma-thi-ơ 8:2). Chúa Jêsus đáp : Ta khứng (muốn), hãy sạch đi !
Với điều này Chúa Jêsus đã trả lời câu hỏi về ý muốn chữa lành người bệnh của Đức Chúa Trời, một lần đủ cả. Vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vì nể ai đâu (Đức Chúa Trời không thiên vị một ai) (Rô-ma 2:11). Nếu Ngài muốn chữa cho một người thì Ngài cũng muốn chữa cho tất cả mọi người. Chúa Jêsus không chỉ chữa lành cho một hay hai trường hợp; Ngài đã chữa lành tất cả những ai đến với Ngài, thể hiện ý muốn của Cha chữa lành tất cả mọi người
Hãy chữa lành kẻ bệnh ! Một phần của Đại Mạng Lệnh
Ngày nay chúng ta cũng có thể có sự chữa lành như lúc Chúa Jêsus còn đi trên đất. Trong những lời cuối cùng của mình trên đất, Chúa Jêsus đã ra lệnh cho các môn đồ (Đại Mạng Lệnh) đặt tay trên người đau và họ sẽ được lành (Mác 16:18).
Các môn đồ đã làm chính xác điều Chúa Jêsus bảo họ và kết quả được ghi lại cho chúng ta trong sách Công vụ các sứ đồ. Chúng ta đọc thấy : Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Giê-ru-sa-lem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành (Công vụ 5:16).

Việc giảng Tin Lành và chữa lành kẻ bệnh đối với các môn đồ thật tự nhiên, bởi vì Chúa Jêsus đã bảo họ làm như vậy. Rồi Ngài sai đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bệnh (Lu-ca 9:2). Ngài đã chỉ dẫn họ : Khi đi đường, hãy rao giảng rằng : Nước thiên đàng gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không (Ma-thi-ơ 10:7,8).
Chúa Jêsus ra lệnh cho các tín đồ
không chỉ rao giảng, mà còn chữa lành kẻ bệnh ! Ý muốn của Ngài là kẻ bệnh được chữa lành !
Ngài không bao giờ đề nghị chúng ta làm bất kỳ điều gì trái với ý muốn của Ngài. Ngài đã nói rõ ràng : Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Các ngươi đã nhận sự chữa lành. Các ngươi đã được giải phóng. Các ngươi đã được ban phước – Hãy chắc chắn là các ngươi tiếp tục truyền lại những điều đó !
Có cả một thế giới những người bệnh tật và bị áp chế xung quanh chúng ta ngày nay – và Hội thánh có câu trả lời cho họ. Chúng ta có những vũ khí và quyền năng – chúng ta có những điều tốt lành ! Nếu chúng ta không sử dụng chúng thì sự phán xét sẽ giáng trên chúng ta. Nếu chúng ta giữ sự chữa lành khỏi những người cần thì chúng ta sẽ bị gọi đến sự phán xét. Chúng ta không được quyền thay đổi hoặc hủy bỏ Tin Lành. Chúa Jêsus chưa bao giờ đòi hỏi chúng ta phải đứng lên để phủ nhận hoặc thanh minh Lời của Ngài. Chúng ta không có quyền đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, hoặc giữ những điều thuộc về Ngài mà không được chép trong Lời Chúa, chỉ để có thể bảo vệ mình và sự vô tín của mình.
Nhiệm vụ của chúng ta là mang quyền năng chữa lành của Chúa đến với con người. Quyền năng của Ngài để chữa lành sẽ đầy dẫy ở bất kỳ nơi nào mà người ta nắm chắc vào Lời của Chúa Jêsus. Trong những trường hợp các tín đồ khước từ Chúa Jêsus như là Đấng Chữa Lành của họ thì tất nhiên Chúa sẽ khó làm phép lạ giữa họ hơn. Tuy nhiên, ở nơi nào mà người ta trông mong Chúa Jêsus thành người như Ngài nói và làm những gì Ngài hứa sẽ làm thì quyền năng làm phép lạ sẵn sàng được giải phóng.
Điều Đức Chúa Trời cần ngày nay không phải là một đám đông những con người thanh minh cho Tin Lành, nhưng là một đội quân các tín đồ bám chắc vào những lời hứa của Chúa. Ngài cần những tín đồ không kể đến những hoàn cảnh vô vọng mà ngày càng trông mong Chúa Jêsus thể hiện ý muốn và quyền năng chữa lành kẻ bệnh của Ngài.       

ULK EKMAN (Theo Đời Sống Chiến Thắng)