• Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.Và hết lòng tìm kiếm Ngài. (Thi Thiên 119:1-2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CHÚA ĐANG THEO DÕI KHI CHÚNG TA LÀM VIỆC - RICK WARREN

“không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 6:6).

Nếu chúng ta là tín đồ, bất kể người chủ của chúng ta làm việc ở đâu, Cho dù có ai đó đang nhìn thấy những gì chúng ta đang làm hay không, cuối cùng, chúng ta sẽ làm việc cho Chúa. Chúa vẫn nhìn thấy chúng ta và Chúa không muốn chúng ta lãng phí thời gian và tài nguyên của chủ nhân.

Có thể chúng ta ghét công việc của mình. Có thể chúng ta cho rằng mình bị trả luơng thấp. Điều đó thật sự không quan trọng. Kinh Thánh nói phải làm nhiều hơn, điều yêu cầu tối thiểu. Chúa kêu gọi chúng ta để cống hiến hết mình. Đó là những gì giống với tính  trung thực .

Chúng ta có thể biết ai đó chỉ làm việc  chăm chỉ khi có người chủ đang xem xét. Hoặc chúng ta có thể thấy ai đó lấy đồ của công ty, văn phòng nơi làm việc, đem về nhà mình, đó là một hình thức ăn cắp. Hoặc chúng ta có thể làm việc với một người mà mỗi ngày người đó lấy giờ nghỉ giải lao quá lâu hoặc thường xuyên đến trể và về sớm.

Chúng ta có tin rằng Chúa so sánh loại làm việc nầy với sự phá hoại không? Châm -ngôn 18:9 ghi, Kẻ chểnh mảng trong công việc mình, là anh em của kẻ phá hại.

Chúa coi đó là một tội lỗi nghiêm trọng khi chúng ta không làm việc trọn ngày mà lại được nhận khoản tiền lương cả ngày. Ngay cả khi không có ai làm việc lúc đó cũng phải làm hết lòng, những ngưòi tin Chúa Giê-su cũng nên làm như vậy.

Khi chúng ta làm việc như thể làm cho Chúa, Chúa sẽ ban phước cho sự trung thực của chúng ta. Người chủ của chúng ta rất có thể sẽ nhận thấy sự tận tâm của chúng ta đối với sự thành công của công ty hoặc tổ chức, và điều đó có thể dẫn đến phước lành trong tài chánh. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta sẽ tăng trưởng phần tâm linh khi chúng ta làm việc trong sự vâng lời Chúa.

 

Rick Warren ̣(Nhã Ca lược dịch )