• Nguyền xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, ..và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta! (1 Ti-mô-thê 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CHÚA CẢI TIẾN CHÚNG TA TỪNG BƯỚC MỘT - RICK WARREN

“ Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, 23. mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, 24. và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” (Ê-phê-sô 4: 22-24).

Mặc dù Đức Chúa Trời có thể cải tiến chúng ta ngay lập tức, nhưng Ngài đã chọn cách để phát huy chúng ta từ từ. Mục đích của Chúa Giê-xu muốn biến đổi các môn đệ của Ngài, cũng như Đức Chúa Trời cho phép dân Do Thái chiếm lấy Đất Hứa “ từng hồi một” để họ không bị lấn áp (xin xem Phục Truyền 7:22). Chúa muốn thực hiện công việc theo từng bước một trong cuộc sống của chúng ta.

Tại sao phải mất nhiều thời gian để thay đổi và lớn lên? Có một số lý do:

-  Chúng ta là những người học chậm. Chúng ta thường phải học lại một bài học 40 hoặc 50 lần để thực hành được công việc. Các vấn đề liên tục xảy ra, và chúng ta nghĩ, “Không phải học nữa! Tôi đã học điều đó rồi !” Nhưng Chúa biết rõ hơn. Lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên chứng tỏ, chúng ta mau chóng quên những bài học Chúa dạy và chẳng bao lâu chúng ta dễ trở lại với cách sống cũ của mình. Chúng ta cần tiếp giáp nhiều lần.

-  Chúng ta nhiều lần quên những điều đã học, Vì hầu hết các nan đề  và tất cả những thói quen xấu của chúng ta – đã không phát triển qua đêm, thực tế  không mong đợi chúng biến mất ngay tức thì. Không có viên thuốc, sự cầu nguyện, hay nguyên tắc đạo đức nào sẽ phục hồi tức thì về các mất mát đã xảy ra trong nhiều năm. Nó đòi hỏi sự cố gắng, loại bỏ và thay thế. Kinh Thánh gọi nó là “xóa bỏ con người cũ” và “thay thế con người mới” (Rô-ma 13:12; Ê-phê-sô 4: 22-24; Cô-lô-se 3: 7-10, 14).

Sự tăng trưởng thường là đau đớn và lo sợ. Không có sự tăng trưởng thì không có thay đổi, không có thay đổi thì không có lo sợ và mất mát, và không có mất mát nào mà không đau đớn. Mọi thay đổi đều đưa đến một sự mất mát nào đó. Chúng ta lo sợ những mất mát nầy, ngay cả khi những đường lối cũ của chúng ta đã thất bại, giống như một đôi giày cũ đã bị mòn, nó ít thoải mái nhưng đã quen thuộc.

-  Thói quen tốt cần có thời gian để phát triển. Hãy nhớ nhân cách của chúng ta là tổng số những thói quen của chúng ta. Chúng ta không thể tuyên bố mình là người tốt trừ khi chúng ta có thói quen tốt. Thói quen của chúng ta xác định nhân cách của chúng ta.

Cách duy nhất để phát huy tánh tình là giống như đức tính của Đấng Christ: Chúng ta phải thực hành chúng  - và cần có thời gian! Không có thói quen tức thời. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê: “Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con.” (I Timôthê 4: 15).

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dich)