• Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.Và hết lòng tìm kiếm Ngài. (Thi Thiên 119:1-2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CHỜ ĐỢI THỜI ĐIỂM CỦA CHÚA (I) - REINHARD BONNKE

Khi tôi bước vào một buổi nhóm, tôi mang cung và tên theo với tôi. Cung đã lên dây rồi, vì tôi đang cầu nguyện trong lòng rằng, “Chúa ơi, mục tiêu chỉ định của Ngài là chỗ nào ? Lời tri thức ở đâu ? Và sự xức dầu của Đức Thánh Linh ở hướng nào ? Phép lạ chính cho ngài hôm nay ở đâu ?” đó là những gì tôi muốn nới rằng cung và tên của tôi đang lên dây. Tôi buộc phải lấy thăng bằng để bắn khi Đức Thánh Linh truyền !
Vua Giô-ách có một đức tin nhát sợ. Được huấn luyện như là một chiến sĩ, tuy nhiên ông không sẵn sàng lấy cung và tên. Ông thấy không có hợp do tính nhát sợ hay khóc của ông. Ông là người nhát sợ bởi những lời hăm dọa của kẻ thù đến nỗi tay ông run sợ. Nhưng lúc đó, một điều gì đó kỳ diệu xảy ra đã làm thay đổi mọi cục diện.

Êlisê đã đặt tay trên tay của vua, Đây là một bức tranh an ủi về cách Đức Chúa Trời đến với chúng ta. Nói cho cùng, thì chúng ta không phải là vận hành các ân tứ Thánh Linh, mà là cánh tay của Đức Chúa Trời ở trên chúng ta. Chẳng hạn, Êxơra cứ lập đi lập lại rằng, “cánh tay tốt lành của Đức Chúa Trời ở trên ông” (Êxơra 7:6,9,28; 8:18). Và Êxơra không chỉ là người được mạnh mẽ. Kinh Thánh đầy dẫy những lời làm chứng về “những người mạnh mẽ trong Chúa và trong quyền năng của Ngài” (Êph 6:10). Ngợi khen Chúa ! Thật là điều thích thú
Có những ân tứ, cung và tên của Đức Chúa Trời, là một điều. Nhưng dùng nó là một điều khác. “Các tiên tri” không chỉ mở miệng bởi vì họ là những tiên tri. Có thời điểm Đức Chúa Trời ra lệnh, tức là sự đụng chạm của Đức Chúa Trời trên cánh tay.

Tại Phi Châu, có một câu chuyện gây hấp dẫn về một con voi tìm thấy một cái ổ của một con đà điểu. Con đà điểu mẹ đã đi khỏi tới sông uống nước. Con voi thấy những cái trứng, và một con voi lớn khác đã khóc lăn ra. “làm sao con mẹ không phản ứng mà để trứng của nó như vậy ?  Vâng, đến khi nó trở lại, thì ta sẽ giúp đỡ.” Vì vậy con voi, với vẻ lo lắng bên ngoài, đã ngồi xuống gần cái tổ. Và kết quả tai hại là trứng đã bị dập nát. Có phải một số Cơ Đốc Nhân giống như thế không ?
Sự sờ chạm của Êlisê đã không ban sức mạnh. Vua đã lau ráo nước mắt, và sợ hãi đã lìa khỏi ông. Lòng tin chắc thiên thượng đã đến. Cùng một kinh nghiệm đó cũng thuộc về chúng ta và cũng thuộc về tôi rất nhiều lần. Thình lình, tôi biết rằng kẻ thù đã bị đánh bại. Tôi chắc chắn là những sự lạ lùng sẽ xảy ra. Sự xức dầu đang có ở đó và sẽ bẻ gảy ách. Chúng ta có thể mạnh mẽ trong sức mạnh mà Đức Chúa Trời chu cấp qua Con đời đời của Ngài.

                                                            “HÃY MỞ CỬA SỔ”

 Kế đến Êlisê bảo Giô-ách, “hãy mở cửa sổ đông”. Vì vậy, bạn có những ân tứ vũ khí, thì bạn sẽ có sự xức dầu. Bây giờ thì làm gì ? Bạn không thể bắn mũi tên qua cửa sổ đóng lại, vì vậy hãy mở nó ra. Hãy chuẩn bị và tìm kiếm cơ hội. Hãy sắp xếp mọi sự. Sẵn sàng để hành động. Điều mà tôi muốn nói là hãy lắng nghe Đức Thánh Linh trong vấn đề này, như Giô-ách đã lắng nghe Êlisê. Nó có nghĩa là bỏ sang những lý luận thông thường, những “chức tước” và có lẽ là những tác phong lịch sự, nhưng nếu Đức Chúa Trời phán như vậy thì hãy làm – trong khi hãy nhớ đến những con voi và những con đà điểu ! Khi Jêsus phán, thì đừng để ai ngăn chặn bạn.

Lúc tôi khoảng mười lăm tuổi, thì Đức Chúa Trời đã tra tay của Ngài trên tôi lần đầu tiên và sử dụng tôi cách đặc biệt. Tôi ở trong một buổi nhóm cầu nguyện tại một Hội Thánh mà những người Đức phía bắc nơi cha tôi làm mục sư. Hết thảy chúng tôi quỳ gối khi đó Đức Chúa Trời đến trên tôi, và tôi cảm nhận cứ như là cánh tay của tôi đầy dẫy điện. Rõ ràng tôi đã nghe Chúa nói với lòng tôi, “Hãy đứng dậy đặt tay của con trên chị C.”

Tôi hầu như gát qua không nghĩ đến hậu quả, vì cha của tôi là một người rất nghiêm khắc. Làm sao tôi có thể đứng dậy và đặt tay của tôi trên người phụ nữ đó ? Nhưng khi tôi do dự, dường như Chúa làm cho tôi sôi sục, và tôi cảm thấy cứ như là tôi sắp chết. Từ từ tôi nhấc đầu lên và liếc nhìn quanh chị C. Tôi bò sát xuống nền nhà để tôi không bị phát hiện. Sau đó tôi nhanh đặt tay của tôi trên đầu của bà. Lúc đó tôi cảm thấy quyền năng của Đức Chúa Trời đi qua tay tôi và vào cơ thể của bà ta.

Tuy nhiên, cha tôi đã thấy tôi, và mặt của ông ta bày tỏ rằng ông không hài lòng. Ông đến thẳng với bà ta.

            “Reinhard đang làm gì cho bà ta vậy ?”

Bà ta trả lời rằng, “Ồ, khi anh ấy đặt tay trên tôi, thì cứ như là điện chạy qua cơ thể tôi, và tôi đã được chữa lành !”

Qua việc đến đặt tay cho bà ta như Chúa đã truyền lệnh, tôi đã học bài học này : “Hãy mở cửa sổ.” Khi Giô-ách làm điều đó, thì mạng lệnh kế tiếp đã được ban ra.

Những mũi tên của Đức Chúa Trời tự tìm đến mục tiêu và chúng không bao giờ đi lạc. Chúng giống như những tên lửa được cài đặt chương trình trước, chúng sẽ đánh trúng, không có tấm lòng nào tránh khỏi chúng.

 

REINHARD BONNKE (Lửa Phúc Âm)