• Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta! (Ê-phê-sô 6:24)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CAM KẾT SỐNG THEO GIÁ TRỊ - RICK WARREN

Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng”. (Hê-bơ-rơ 11:26).

Để trở thành những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở nên, hãy làm theo khuôn mẫu do Môi-se nêu ra. Hãy chọn trở thành người mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành. Đó là chọn nỗi đau ngắn hạn để đạt được lợi ích lâu dài. Và chọn gíá trị của Chúa, không phải giá trị của thế gian.

Hê-bơ-rơ 11:26 nói: “Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng” .

Môi-se nói rõ điều gì quan trọng nhất đối với ông?

Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống chúng ta? Ba hoặc bốn giá trị hàng đầu trong đời sống của chúng ta là gì? Chúng ta có thể đặt tên cho chúng một cách dễ dàng không?

Nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ cho bạn biết khá đơn giản đối với tôi chúng là: chính trực, khiêm nhu, và độ lượng.

Chúng ta có thể kể tên ba gíá trị quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta ngay lúc nầy không? Nếu chúng ta không thể, chắc chắn chúng ta không thể sống như họ. Chúng ta sẽ không sống theo các giá trị của mình cho đến khi chúng ta có thể đặt tên cho chúng, Chúng ta đi thêm một bước nữa, ngồi xuống và hỏi, “Điếu gì quan trọng nhất đối với chúng ta? Những gíá trị hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta là gì?” Sau đó viết nó ra, bởi vì cho đến khi chúng ta chưa làm rõ giá trị của mình, chúng ta không thể sống theo giá trị đó..

Môi-se đã chọn giá trị của Đức Chúa Trời hơn giá trị của thế gian. Tai sao điều nầy lại quan trọng đến thế? Bởi vì, nếu chúng ta không quyết định điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mình, thì người khác sẽ quyết định thay chúng ta. Họ sẽ đẩy chúng ta vào khuôn mẫu của họ, và chúng ta sẽ sống theo gíá trị của họ, không phải của chúng ta.

Chúng ta phải quyết định điều gì quan trọng nhất đối với chúng ta và sau đó sống theo những giá trị đó.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)