• Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. (Thi-thiên 111:10)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CÁC MÔN ĐỆ CHÚA GIÊ-XU KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI - RICK WARREN

“Lòng người thông sáng đón nhận tri thức, Tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết”. (Châm-Ngôn 18:15).

Tất cả những người lãnh đạo là người học hỏi. Không có ngoại lệ. Nếu bạn đang là giáo sư trong lớp học, chăm sóc trẻ em như cha mẹ trong gia dình, hoặc phục vụ trong vai trò giao dịch với khách hàng, bạn đang hướng dẫn một ai đó. Và để đảm trách công việc có hiệu quả hơn, bạn cần phải tiếp tục học hỏi.

Khi bạn ngừng học hỏi, bạn bắt đầu chết. Thật quá đơn giản.

Cho dù bạn đang ở độ tuổi nào và đang ở trong ngành nghề nào chăng nữa, bạn vẫn cần phải học hỏi. Chọn một kỹ năng mới. Nghiên cứu một chủ đề mới. Đọc một quyển sách mới. Bắt đầu một nghiên cứu mới về Kinh Thánh.

“Lòng người thông sáng đón nhận tri thức, Tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết”. (Châm Ngôn 18:15).

Một trong những vai trò quan trọng nhất bạn có trong cuộc đời là giống như sinh viên. Chúa Giê-xu muốn chúng ta trở thành môn đệ của Ngài. Đó là một từ ngữ khác chỉ về người học hỏi. Bạn đang học hỏi nghĩa là bạn theo Chúa.

Các môn đồ của Chúa Giê-xu tiếp tục học tập. Họ không bao giờ ngừng.

Khi tôi 14 tuổi, tôi bắt đầu đọc hai quyển sách một tuần. Có một thời điểm trong cuộc đời, tôi đã đọc mỗi ngày một cuốn sách. Bây giờ trong thư viện tôi có hơn 35 ngàn cuốn sách. Tại sao? Những người mà bạn liên kết với và sách bạn đọc sẽ quyết định tương lai bạn. 

Bạn sẽ đem lại lợi ích cho mình khi bạn tiếp tục học hỏi. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng: “Ai có được sự khôn ngoan, yêu mến linh hồn mình; Và ai giữ sự thông sáng, tìm được phước lành” (Châm Ngôn 19:8).

Rick Warren (Nhã Ca lược dich)