• Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. (Cô-lô-se 3:17)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

BỐN CÁCH CHÚA NÓI VỚI CHÚNG TA - RICK WARREN

“ Vì Đức Chúa Trời phán một lần, Hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến”. (Gióp 33:14).

Chúa đang nói với chúng ta, nhưng chúng ta có đang lắng nghe tiếng nói của Ngài không? Câu Kinh-thánh của hôm nay nói rằng Đức Chúa Trời đôi khi nói theo cách nầy, đôi khi nói theo cách khác.

Câu hỏi cần đặt ra là “Chúng ta cần điều chỉnh cách nào để có thể nghe được tiếng Chúa?

Dưới đây là bốn cách mà Đức Chúa Trời sử dụng:

1. Chúa nói với chúng ta qua Kinh-thánh.

Đây là quyển sách hướng dẫn cuộc sống chúng ta. Nó chỉ cho chúng ta bước đi cách đúng đắn. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đọc Lời Chúa mỗi ngày. Mỗi ngày nếu chúng ta không có thời gian yên tịnh đọc Kinh-thánh, thì Đức Chúa Trời đang phát tín hiệu liên tục khi Chúa muốn nói chuyện với chúng ta. Chúng ta cần giữ kết nối liên tục vì ý muốn của Đức Chúa Trời được tìm thấy trong Lời Ngài.

2. Chúa nói với chúng ta qua người dạy dỗ.

Không có cách nào tôi hoặc bất kỳ người dạy nào khác có thể tìm ra chính xác những gì cần nói, để đáp ứng mọi nhu cầu của những người mà chúng tôi đang giảng dạy. Nhưng Chúa biết . Vì thế, trước mỗi buổi nhóm, tôi cầu nguyện, “Lạy Chúa, Chúa biết mọi người và nhu cầu cần thiết của họ. Hãy cho con nói những điều đúng”. Bằng cách nào đó, chỉ đường lối của Ngài, Đức Chúa Trời sử dụng sự dạy dỗ của tôi và sự giảng dạy của các Mục sư khác, để đáp ứng nhu cầu của những người đang lắng nghe Ngài.

3.  Chúa nói với chúng ta qua những cảm nghĩ

Điều nầy có hai thái cực. Một là cực đoan, người theo chủ nghĩa duy lý nghĩ rằng không có cảm tưởng nào có thể đến từ Chúa, Tất cả đều phải hợp theo luận lý. Thái cực thứ hai tin rằng tất cả cảm nghĩ đều đến từ Chúa. Chúng ta cần ở trong sự quân bình, và tin rằng mọi cảm nghĩ phải phù hợp với Lời Chúa.

4. Chúa nói với chúng ta qua hoàn cảnh.

Nếu chúng ta muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa, Đức Chúa trời sẽ luôn  sửa đổi hướng đi và một trong những điều Ngài thực hiện là sử dụng hoàn cảnh sống của chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu lắng nghe Chúa qua hoàn cảnh, cảm nghĩ, người dạy dỗ hoặc Kinh-thánh, Ngài có thể dẫn dắt chúng ta theo những cách chúng ta không hiểu.

Cố lên! Theo Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ gặt hái được nhiều phước hạnh trong cuộc đời hơn những điều chúng ta tưởng tượng.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch )