• Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. (Thi-thiên 139:14)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

BẠN SẼ KHÔNG THAY ĐỔI NẾU KHÔNG CÓ CỘNG ĐỒNG - RICK WARREN

“Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau”. (R ô-ma 12:4-5).

Chúng ta không thể làm thay đổi tất cả những gì mình cần làm, mình muốn làm, mình thích làm, hoặc dự định làm, hay là mơ ước tự mình làm.. Nếu muốn chúng ta làm. Nhưng chúng ta không thể thực hiện, và không thành công !

Kinh Thánh ghi trong Rô-ma 12: 4-5, “Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, 5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau”.

Chúa nối kết vạn vật theo cách chúng ta mỗi người cần nhau. Cụm từ “lẫn nhau” được sử dụng 58 lần trong Tân Ước: Yêu nhau, quan tâm lẫn nhau, khuyến khích nhau, hỗ trợ nhau, cầu nguyện cho nhau, chào hỏi nhau, chia sẻ với nhau. Chúa không bao giờ để cuộc sống chúng ta như một kị binh đơn độc. Chúa đã không thiết kế cho chúng ta trải qua cuộc đời đơn độc một mình.. Cho dù chúng ta có kết hôn hay không, nó không liên quan. Chúng ta cần có một gia đình thiêng liêng, và chúng ta cần ở trong một nhóm nhỏ.

Bạn cần tôi, và tôi cần bạn. Bạn cần những người xung quanh mình, và họ cần bạn, Chúng ta thuộc về nhau.

Rất nhiều cuốn sách hay nói về tự giúp đỡ mình, nó cho chúng ta biết điều làm đúng, nhưng chúng không cung cấp hai điều mà Kinh Thánh nói chúng ta phải có: năng lực của Chúa và cộng đồng. Đó là những gì chúng ta thật sự cần để thay đổi. Thay đổi đòi hỏi cộng đồng.

Tại hội thánh Saddleback , chúng tôi có nhiều người thuộc mọi tầng lớp khác nhau. Tại hội thánh chúng tôi nói 65 ngôn ngữ và các thành viên từ nhiều tôn giáo và sắc tộc khác nhau.

Nhưng chúng tôi có một điểm chung là tình yêu của chúng tôi đối với Chúa Giê-Xu. Điều đó đoàn kết chúng tôi và khiến chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau.

Ga-la-ti 3:28 ghi: “Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một”.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch )