• Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi! Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao! (Thi-thiên 18:46)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU KHÔNG THỂ LÀM KHI THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH- RICK WARREN

“Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được”. (Hê-bơ-rơ 11:27

Chúng ta không thể là một vận động viên Olymbic trừ khi chúng ta dành thêm thì giờ để tập luyện. Chúng ta không thể là một giáo sư âm nhạc, trừ khi chúng ta dành thì giờ để thực hành. Nếu chúng ta muốn trở nên một người tin kính Chúa, chúng ta phải thực hành thói quen dành thì giờ với Chúa, đọc kinh thánh, ban cho và chia sẻ niềm tin của chúng ta.

Đức tin và sự kiên trì như nhau. Đức tin có nghĩa là chúng ta không bỏ cuộc ngay cả khi chúng ta mệt mõi. Đức tin có nghĩa là chúng ta không biết cách nào để bỏ cuộc.

Môi-se cho chúng ta một thí dụ tuyệt vời về điều nầy. Hê-bơ-rơ 11:27 nói rằng:“ Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được. (Hê-bơ-rơ 11:27).

Môi- se nhận thức sự thật quan trọng nầy: Chúng ta chỉ có thể hoàn thành những điều không thể làm, khi chúng ta nhận thấy đấng vô hình. Chìa khóa của đức tin là sự kiên trì. Hãy để mắt đến Chúa, không phải vấn đề của chúng ta.

Chúa sẽ cho chúng ta sức mạnh để kiên trì. Chúa sẽ cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục cuộc hôn nhân dường như vô vọng. Ngài sẽ cho chúng ta sức mạnh để tự đứng lên khi chúng ta ngã xuống. Chúa có thể cho chúng ta năng lực để tiếp tục tiến tới khi ở bên bờ phá sản. Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để giữ niềm tin của mình, khi mọi áp lực chung quanh muốn chúng ta nhượng bộ.

Sức mạnh của Chúa sẽ ở trong chúng ta để  tiến bước.

Chúng ta chỉ cần cầu xin Chúa ban cho mình điều đó.

 

Rick Warren (Nhã ca lược dịch)