• Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. (Thi-thiên 111:10)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

BA ĐIỀU CÂN NHỚ KHI BỊ CHỐNG ĐỐI - RICK WARREN

 “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!  Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.  Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy”. (Ma-thi-ơ  5:10-12).

Khi chúng ta cảm thấy bị áp bức bởi thế gian vì lòng yêu mến Chúa Giê-su và những người khác không bị như thế, chúng ta cần nhớ ba điều.

1. Sự chống đối có thể khiến chúng ta giống Chúa Giê-su hơn.

Chúa Giê-su nói trong Giăng 15: 18-20,  Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. 20 Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi.

Nếu chúng ta đang lớn lên và giống như Chúa Giê-su, chúng ta sẽ phải trải qua những điều Chúa Giê-su đã trải qua, bao gồm sự cô đơn, chán nãn, căng thẳng và cám dỗ. Tại sao Chúa lại thừa trừ cho chúng ta mà Chúa không thừa trừ cho chính Con của Ngài khỏi điều nầy?

2. Sự chống đối sẽ làm gia tăng thêm niềm tin của chúng ta.

Đức tin của chúng ta giống như một cơ bắp. Một cơ bắp không phát triển khi chúng ta ngồi trên ghế và ăn bắp. Một cơ bắp phát triển bằng cách kéo dài ra, căng thẳng và thử nghiệm. Chúng ta không bao giờ phát triển cơ bắp nếu không có sức mạnh nào kéo theo hướng ngược lại.

Nếu chúng ta không có sự đối kháng trong cuộc sống, đức tin của chúng ta sẽ không tăng lên. Những tín đồ mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay là những người đang chịu thử thách đức tin. Kinh Thánh nói trong I Phi-e-rơ 1:7, “hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra”. Những thử thách nầy sẽ cho thấy đức tin của chúng ta là chân thật. Nó đang được thử nghiệm dưới dạng thử lửa và tinh chế thành vàng. mặc dù đức tin của chúng ta quý hơn nhiều so với vàng. Vì vậy, đức tin của chúng ta vẫn mạnh mẽ qua nhiều thử thách, nó sẽ mang lại cho chúng ta nhiều lời khen ngợi và vinh quang vào ngày Chúa Giê-su được bày tỏ cho toàn thế giới.

3. Chống đối sẽ đem đến chúng ta phần thưởng vĩnh cửu.

“Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!  Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.  Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy”. (Ma-thi-ơ  5:10-12).

Chúa sẽ ban phước cho bất cứ ai bị bắt bớ vì sống cho Ngài. Lưu ý rằng chúng ta không nhận được phần thưởng vì sự khiếm nhã hay hiểm độc. Nếu chúng ta sống một cách tự cao, tự đại khi bị bức hại, chúng ta không phải là người tử vì đạo. Chúng ta chỉ là kẻ dại khờ.

Chúng ta sẽ không nhận được phần thưởng cho điều đó. Chúng ta nhận được phần thưởng vì giống như Chúa Giê-su.. Khi chúng ta chia sẽ đức tin của mình, hãy làm với sự dịu dàng và tôn trọng giống như Chúa Giê-su, và chúng ta sẽ nhận phần thưởng ngày nào đó trên thiên đàng.

Hãy nhớ ba điều nầy khi chúng ta bị bắt bớ vì đức tin. Nó có thể khiến chúng ta giống Chúa Giê-su hơn. Niềm tin của chúng ta có thể gia tăng thêm. Và chúng ta sẽ nhận được phần thuởng trong cõi đời đời.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)