• Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. (Thi-thiên 111:10)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

BA ĐIỀU CẦN CÓ ĐỂ ĐẠT ĐỰỢC MỤCTIÊU - RICH WARREN

Châmngôn 16: 9 nói: “Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người”.

Chúng ta có thể lập kế hoạch theo cách chúng ta muốn, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời mới ban cho chúng ta sức mạnh và năng lực để thực hiện biến đổi. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ba điều cần phải có để đạt được mục đích và thay đổi cuộc sống.

1. Cần Thánh Linh của Đức Chúa Trời ủy quyền cho chúng ta.

Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể giúp chúng ta thực hiện những thay đổi mà tự chúng ta không thể thực hiện được. Nó không dự trên ý chí; nó dựa trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Nó không dựa trên sự cố gắng. Nó dựa trên lòng tin cậy.

Xa-cha-ri 4:6 nói: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy”.

2.  Cần Lời Chúa để hướng dẫn.

Kinh Thánh là sách sở hữu hướng dẫn cho cuộc sống. Chúng ta càng đọc nó nhiều hơn, nghiên cứu, ghi nhớ nó và suy gẫm về nó, chúng ta càng thành công và đời sống thỏa vui.

Khi Giô-suê được ban cho giấc mơ tuyệt vời là chiếm lấy Đất Hứa -là mục tiêu sẽ đi hết cuộc đời còn lại của ông - Đức Chúa Trời ban những lời nầy cho ông: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước”. (Giô-suê 1:8).

3. Cần người của Đức Chúa Trởi hổ trợ.

Chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu một mình. Phải mất một đội ngủ để hoàn thành giấc mơ !

Một đám đông không thể hổ trợ chúng ta, nhưng một nhóm nhỏ có thể. Họ biết khi nào bạn bị bệnh, khi bạn đang gặp khó khăn, khi bạn cần nghỉ ngơi. Khi chúng ta chia sẻ mục tiêu của mình, những thành công và thất bại của chúng ta, và họ sẽ vui mừng và khuyến khích chúng ta tiếp tục. Chúng ta sẽ cần điều đó khi thực hiện đúng mục tiêu và theo đuổi chúng hết lòng.

Truyền Đạo 4:12: “Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt”.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)