• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em (Rô-ma 16:20)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • GIÁ TRỊ ĐỨC TIN TRONG MỘT THẾ GIỚI VÔ TÍN - RICK WARREN
  “Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?“(Lu-ca 18:8). ----Chúng ta sống trong thế giới ngày càng vô tín. Đó là một thế giới trần tục với các giá trị thay đổi và chủ nghĩa vị kỷ ngày càng gia tăng. Nếu Chúa Giê-su trở lại hôm nay. Chúa sẽ tìm thấy bao nhiêu người có đức tin?Và Chúng ta là một, trong số những người đó không? Chúa đang tìm kiếm những người trung thành, vì Ngài muốn ban phước cho họ. Chúa muốn thể hiện tình yêu của Ngài thông qua năng lực vĩ đại của Ngài.
 • ĐỨC GIÊHÔVA, ĐẤNG CHU CẤP CỦA CHÚNG TA - RALPH MAHONEY
  Sự thành tín của Đức Chúa Trời, Đấng chu cấp các nhu cầu cho những người mà Ngài kêu gọi và chọn lựa cho công việc của Ngài. Tất cả vinh hiển dành cho sự thành tín của Ngài. Chúng tôi khám phá ra rằng ”... song người công bình SỐNG bởi ĐỨC TIN ” (Habacuc 2:4). Ngày qua ngày, với sự tin cậy trọn vẹn nơi Ngài Đấng kêu gọi chúng tôi, chúng tôi trình dâng các nhu cầu của chúng ta cho Ngài và Ngài đã đáp ứng các nhu cầu một cách dư dật.
 • LỌAI BỎ NHỮNG GÌ TRÌ KÉO CHÚNGTA - RICK WARREN
  Chúng ta cũng đang trong một cuộc đua. Cách mà Kinh Thánh mô tả về đời sống Cơ-đốc-nhân - hành trình giống Chúa Giê-su hơn. Hê-bơ-rơ 12:1 ghi, "vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta”. Một khi chúng ta quyết định chạy, phải loại bỏ bất cứ thứ gì trì kéo chúng ta xuống. Loại bỏ mọi tội lỗi làm vướng víu mình. Phải thoát khỏi những uớc vọng.Từ bỏ kế hoạch riêng mình và đầu hàng theo mục đích của Chúa..
 • HAI ĐIỀU CHÍNH YẾU - CLAUDIO FREIDZON
  Việc thức tỉnh phải bắt đầu trong chính đời sống bạn. Có hai điều mà không ai khác có thể làm thay cho bạn : “1) Phải có đức tin, và 2) Khao khát Đức Chúa Trời. Phải có đức tin: Có đức tin là vâng lời Chúa. Là phải được đầy dẫy đức tin của Ngài. Tin cậy lời Ngài, và tin cậy mọi điều Ngài hứa cùng chúng ta. Hãy khao khát: Khao khát là mong mỏi Đức Chúa Trời đầy dẫy chính mình. Hãy trở thành một Cơ Đốc Nhân được xức dầu, đầy ơn phước, Chúa Jêsus đã phán : “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình” (Mathiơ 5:6).
 • THOÁT KHỎI SỰ KHÔNG THA THƯ - RICK WARREN
  Kẻ nầy thác giữa chừng mạnh mẽ, Được thanh nhàn và bình an mọi bề…. Kẻ khác lại chết giữa chừng cay đắng linh hồn, Chẳng hề được nếm điều phước hạnh gì hết”. (Gióp 21: 23, 25). -----. Chúa sẽ đặt cơ hội trước mặt chúng ta, chỉ một mình chúng ta mới có thể mở cánh cửa đó. Nhưng chúng ta không thể bước qua cánh cửa nếu chúng ta không tha thứ. Không tha thứ là một tù nhân.Tha thứ, thật không dễ dàng. Nhưng đó là cách duy nhất để buớc vào cuộc sống mà Chúa muốn dành cho chúng ta.
 • PHÚC AM KHÔNG ĐẦY ĐỦ - JOHN BEVERE
  Chính là việc xưng nhận Chúa Giê-su và làm theo ý muốn của Chúa mới khiến chúng ta được lên thiên đàng. Chúng ta phải công bố toàn bộ mưu luận của Chúa, chứ không chỉ những điều tích cực và ích lợi? Vâng, chúng ta thích các phúc lành và chúng ta phải giảng về các phúc lành này và tận hưởng nó. Nhưng không đánh đổi bằng cách bỏ qua các điều răn và lời cảnh báo của Kinh Thánh!
 • KHI BỊ CHỐNG ĐỐI NÊN TIN CẬY CHÚA HƠN LO LẮNG - RICK WARREN
  Bất kể chúng ta từ đâu đến, khi chúng ta đối mặt với sự chống đối vì đức tin mình, tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Vậy làm thế nào để chúng ta thoát khỏi nỗi sợ hãi khi có sự chống đối? I Phi-e-rơ 3: 14-15: “Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí; nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ” Khi chúng ta đối mặt với sự chống đối, hãy tin cậy Chúa thay vì lo lắng.
 • MỘT TIÊN TRI TUYÊN BỐ LẼ THẬT - JOHN BEVERE
  Bạn có thể giấu được với con người nhưng không bao giờ có thể giấu được với Chúa! Chúng ta cần nghe lẽ thật, cho dù lúc đầu nó đau thật. Dù khi nghe lẽ thật có đau thế nào đi nữa, thì nỗi đau đó vẫn thua xa nỗi khó khăn mà chúng ta sẽ gặp phải khi chúng ta sống trong sự lừa dối. Bạn có thể trở thành một người đeo đuổi lẽ thật. Hãy bắt đầu xin Chúa phán lẽ thật của Ngài về đời sống của bạn, mời Ngài bày tỏ bất cứ chỗ nào bạn bị lừa dối. nhưng bạn có thể nói, như Mi-chê, “Chúa là Đấng hằng sống, ta chỉ có thể nói với vua điều gì Đức Chúa Trời của ta phán.
 • SÁU CÁCH CHÚA GÍÚP CHÚNGTA KHI ĐAU BUỒN - RICK WARREN
  “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối”. (Thi Thiên 34:18). Mỗi người trong chúng ta sẽ kinh nghiệm sự mất mát trong cuộc sống, Chúa chữa lành tấm lòng tan vỡ thế nào? 1. Chúa đem chúng ta gần Ngài. 2. Chúa cùng đau buồn với chúng ta. 3.Chúa cho chúng ta một gia đình hội thánh để hổ trợ. 4. Chúa dùng nỗi đau để giúp chúng ta trưởng thành. 5. Chúa cho chúng ta niềm hy vọng của thiên đàng. 6. Chúa dùng nỗi đau thương của chúng ta để giúp đỡ người khác.
 • CỦA LỄ NGỢI KHEN - TERRY LAW
  Đức Chúa Trời không chỉ thích lời ngợi khen mà chúng ta dâng lên cho Ngài trong lúc mọi việc như diễn tiến tốt đẹp, nhưng Ngài chú tâm đến lời ngợi khen do từ tấm lòng đang ở giữa sự thử thách, khốn khó, ưu phiền, bệnh tật, bị ma quỉ ức hiếp, bị cám dỗ, các khó khăn trong quan hệ và các nan đề về tài chánh, trong những lúc như vậy, Ngài vẫn đòi hỏi của lễ bằng sự ngợi khen, Khi chúng ta dâng sự ngợi khen đúng lúc hoàn cảnh bi đát nhất . Khi chúng ta hành động theo nguyên tắc của việc dâng của lễ thì được đẹp lòng Đức Chúa Trời.
 • CHÚA SỬ DỤNG NHỮNG NAN ĐỀ TRỞ THÀNH ĐIỀU TỐT - RICK WARREN
  Những tai nạn trong cuộc sống không phải do ngẫu nhiên. Chỉ Chúa mới biết điều gì đang xảy đến. Chúa đã biến thập tự giá thành sự phục sinh. Những điều chúng ta mong muốn loại bỏ khỏi cuộc sống của chúng ta nhất, thường là những điều Chúa dùng để định hình chúng ta và biến chúng ta thành những người tin kính và thuộc về Ngài. Chúa muốn sử dụng nan đề, để làm tốt cho cuộc sống chúng ta. Có một số việc quan trọng hơn nỗi đau của chúng ta. Đó là những gì chúng ta học từ sự đau khổ nầy. Chúa là Đấng điều khiển mọi việc.
 • KHẢI TƯỢNG VỀ MỘT CÁNH ĐỒNG - CLAUDIO FREIDZON
  Tôi đang ngủ. Thình lình Đức Chúa Trời đánh thức tôi dậy và tỏ cho tôi một khải tượng trên bức tường, ngay trước mắt tôi. Tôi thấy hình ảnh một quảng trường công cộng trong quận Belgrano ở tại Buenos Aires Chúa phán với tôi rằng: “Đây là lãnh vực công tác mới của con.” Đức Chúa Trời chỉ cho tôi thấy rằng Ngài muốn tôi bày tỏ sự vinh hiển của Ngài trong nơi đó và Ngài muốn đưa chúng tôi xa khỏi nơi mà chúng tôi đã làm việc cật lực trong suốt nhiều năm. Mặc dầu cảm biết được sự chống đối và sự khó khăn cũng rất lớn, tôi quyết định vâng theo khải tượng trên trời.
 • THA THỨ CHO NGƯỜI CHỐNG ĐỐI CHÚNG TA - RICK WARREN
  Khi chúng ta đối mặt với sự chống đối vì đức tin, chúng ta cần nhận ra nguồn gốc của sự chống đối, Nó không phải người khác.Trưóc áp lực chúng ta cảm thây phải chui vào một xó hoặc là ngồi xuống thay vì đứng lên, nó không phải đến từ người khác. Thật ra nó đến từ Satan. Người chống đối chúng ta không biết họ làm điều gì. Chúng ta cần cầu nguyện, “Lạy Cha, xin hãy tha thứ cho họ”, để có thể thể hiện tình yêu trong khi bị tấn công và do đó, chúng ta sẽ có nhiều năng lực hơn để chiến đấu với kẻ thù thật sự.