• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em (Rô-ma 16:20)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • SỬ DỤNG ÂN TỨ LÀ HÀNH ĐỘNG THỜ PHƯỢNG - RICK WARREN
  Khi bạn sử dụng những ân tứ mà Chúa ban cho bạn, đó là một hành động thờ phượng. Chúa vui lòng khi bạn sử dụng những ân tứ mà Ngài ban cho bạn. Khi bạn thực hiện những gì trong mục đích Chúa muốn, Kinh Thánh ghi, “Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy”. (Giăng 15:8a). Khi bạn sử dụng đúng ân tứ của mình, Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển. Đức Chúa Trời không mong bạn có tài năng hay ân tứ trong mọi lãnh vực. Chúa chỉ muốn bạn sử dụng những gì mà Chúa ban cho bạn.
 • TRUNG TÍN - BRIAN J. BAILEY
  Trái thứ bảy của Thánh Linh là trung tín. Trái nầy của Thánh Linh thật sự là một trong các tước hiệu của Chúa Jêsus Christ. Ngài được gọi là Đấng Trung Tín và Chân Thật trong Khải huyền 19:11. Sự trung tín có nghĩa là trung tín làm xong công tác Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Nó có nghĩa là chúng ta làm đúng như những lời nói và những lời hứa, và chúng ta chắc chắn, đáng tin, và trước sau như một.
 • NHỚ SỰ THÀNH TÍN CỦA CHÚA KHI ƯỚC MƠ BỊ CHẬM TRỄ - RICK WARREN
  Khi ao ước của chúng ta bị trì hoãn, đó là cớ khiến chúng ta quên đi nhiều điều. Chúng ta thường quên mơ ước của mình. Chúng ta quên đi những gì Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống và ân huệ của Ngài ban cho chúng ta trong quá khứ. Chúng ta quên rằng Chúa ở với chúng ta. Chúng ta quên mất quyền năng của Chúa. Đức Chúa Trời có thể không hoàn thành lời hứa của Ngài trong cuộc đời bạn bởi vì Chúa đang chờ đợi bạn. “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài”. (Thi Thiên 103:2).
 • CHỮA LÀNH CHO CON NGƯỜI - ULK EKMAN
  Khi sống trên đất Chúa Jêsus đã dành rất nhiều thời gian để chữa lành người bệnh. Làm như vậy vì Ngài được sai đến để làm theo ý muốn của Cha. Ngày nay chúng ta cũng có thể có sự chữa lành như lúc Chúa Jêsus còn đi trên đất. Những lời cuối cùng của mình trên đất, Chúa đã ra lệnh cho các môn đồ đặt tay trên người đau và họ sẽ được lành (Mác16:18). Nhiệm vụ của chúng ta là mang quyền năng chữa lành của Chúa đến với con người. Quyền năng của Ngài để chữa lành sẽ đầy dẫy ở bất kỳ nơi nào mà người ta nắm chắc vào Lời của Chúa Jêsus.
 • KHIÊM TỐN LÀ SỰ LỰA CHỌN - RICH WARREN
  Khi bạn thành công, dễ rơi vào khó khăn hơn so với việc duy trì sự thành công. Chúng ta có xu hướng tự hào và quên mất Chúa, và sự thành công sụp đỗ khi chúng ta làm điều đó. Nếu thấy mình trong tình trạng đó, bước đầu tiên để thực hiện là cương quyết chống lại nó. Nếu bạn đã trải qua một số thành công và đang bắt đầu tự hào, thì phải ăn năn! Thay đổi quan điểm của mình về chính mình là ai và thành công của mình đến từ đâu. Kinh Thánh nói: “Hễ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. (Mathiơ 23:12)
 • THIẾU NHẬN THỨC RÕ RÀNG - ADRIAN CHUA
  Thiếu sự nhận thức rõ ràng và hiểu biết trong sự hướng dẫn chủ động của Đức Chúa Trời đối với một cá nhân sẽ khiến cho nhiều người trong chúng ta mất hiệu quả trong việc tiến bước đến đằng trước và khiến cho chúng ta phải có những sự đoán xét người khác một cách sai lầm, vì vậy cũng xúc phạm đến Đức Chúa Trời nữa. Những môi trường thuộc linh bao trùm thế giới này và chúng thay đổi từ quốc gia này đến quốc gia khác. Nếu không nhận biết về môi trường thuộc linh mình đang sống, chúng ta sẽ càng dễ dàng bị đặt dưới ảnh hưởng của chúng.
 • LÀM ÍT HƠN ĐỂ BẠN CÓ THỂ LÀM NHIỀU HƠN - RICK WARREN
  Thi Thiên 127:2 “ “Thật uổng công cho những ai thức khuya dậy sớm, Và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ. Cho người Ngài yêu mến như vậy”. Chúa muốn những người Ngài yêu mến nghĩ ngơi đúng cách. Bạn cần làm ít công việc lại. Không ít hơn cho Chúa, nhưng ít hơn trong lãnh vực khác để bạn có nhiều thời gian làm những gì quan trọng nhất. Chúa không muốn bạn trở thành một bản sao từ người khác trong cách bạn thờ phượng phục vụ và yêu mến Ngài. Chúa muốn bạn phục vụ, yêu mến Ngài trong nhân cách của chính con người bạn.
 • Đức Thánh Linh Đấng Giúp Đỡ Cơ Đốc Nhân - NICKY GUMBEL
  Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy con người vì công tác ấy, cThánh Linh Đức chúa Trời giúp chúng ta đem Tin lành của Chúa Cứu Thế Jesus đến để rịt lành những kẻ vỡ lòng, để rao ra sự tự do cho những người đang trong tình trạng phu tù, đem lại tự do cho những người có nỗi niềm thù ghét sâu trong đáy lòng họông việc của họ thường chiếm giữ một chiều kích mới. Có một ảnh hưởng khác biệt trên người khác. Nó có một ảnh hưởng lớn lao hơn nhiều về mặt thuộc linh. . Những tấm lòng có thể được chạm đến và những đời sống được thay đổi.
 • ĐỪNG LO SỢ KHI CHÚA CHẬM TRỄ - RICK WARREN
  Chúa cũng sử dụng sự trì hoãn để thử nghiệm chúng ta. Kinh Thánh nói trong Phục Truyền 8:2, “Hãy nhớ lại suốt chặng đường trong hoang mạc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dẫn anh em đi trong bốn mươi năm nay, Ngài hạ anh em xuống và thử thách anh em để biết rõ lòng anh em thế nào, có tuân giữ điều răn của Ngài hay không”. Chúa biết những gì bạn đang đi qua. Chúa muốn xây dựng nhân cách của bạn, và Đức Chúa Trời muốn bạn học cách tin cậy vào Ngài. Bạn có thể đặt lòng tin nơi Chúa để được Ngài giúp đỡ. Đừng sợ.
 • SỰ SỢ LOÀI NGƯỜI - ADRIAN CHUA
  Một trong những điều kiện tiên quyết của một đời sống bay cao với Đức Chúa Trời mà không bị trở ngại gì đó là được tự do đối với nỗi sợ loài người. Một người sẽ không tìm được chỗ khởi hành nếu nỗi sợ hãi về loài người cứ tiếp tục là một yếu tố quan trọng trong đời sống của người đó. Lòng kính sợ Đức Chúa Trời là điều được đòi hỏi nơi chúng ta. Và đó là khởi đầu cho sự khôn ngoan, Lời Đức Chúa Trời nói lên điều đó. Nhiều người vẫn còn như những kẻ ngu dại, không kính sợ Đ. C. T chỉ vì họ không bao giờ có thể tống khứ sợ hãi con người ra khỏi lòng họ.
 • Tại sao chúng ta cần nhau - Rick Warren
  Khả năng của bạn đem ích lợi cho người khác. Kinh Thánh trong I Phi-e-rơ 4:10, “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời”. Không ai tài giỏi ở mọi thứ. Bạn cần tôi, và tôi cần bạn. Không ai có đủ mọi tài năng. Không có người nào hoàn hảo, để họ có thể nói tôi không cần bất cứ người nào khác. Chúng ta đều cần có nhau. Đức Chúa Trời muốn mọi người sử dụng khả năng của họ để giúp đỡ người khác. Chúng ta cần có nhau!
 • KHIÊM NHƯỜNG NHẬN ÂN ĐIỂN CHÚA - JOHN BEVERE
  Cơ đốc nhân mà thật sự khiêm nhường sẽ tin cậy và vâng theo Lời Chúa hơn là tin những gì họ suy nghĩ, lý luận, cảm nhận hay ước ao. Kết quả là họ lệ thuộc hoàn toàn vào khả năng của Chúa hơn là khả năng riêng của họ. Họ cùng chung sứ mạng của Ngài. Nhưng người công chính sẽ sống bởi đức tin của mình” (Habacúc 2:4). Để mặc lấy sự khiêm nhường là mặc vào khí giới của Chúa thay vì vũ khí của chúng ta. 1Phierơ 5:5-6 truyền bảo, “Hãy mặc lấy sự khiêm nhường… Vậy hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời.
 • Làm Thế Nào Trở Nên Độc Đáo Và Hiệu Quả - Rick Warren
  Ê-phê-sô 2:10:” Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo". Chúa đã thiết kế bạn theo cách của ngài để bạn có thể làm việc tốt. Ngay cả trước khi bạn được sanh ra. Chúng ta được cứu để phục vụ. Đó là ý nghĩa của một mục vụ - Bạn sử dụng tài năng và ân tứ của bạn để giúp đỡ những người khác. Chính yếu là Chúa muốn bạn là ai và làm gì. Kinh Thánh chép:” Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau” (Phi-e-rơ 4:10a).