• Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em! (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Mục sư Tiền Nhiệm: Nguyễn Hữu Trang

Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.
Giô-suê 24:15b

Địa chỉ Nhà Thờ: Church location's address

HỘI THÁNH BAPTIST THIÊN ÂN

2900 SW Myrtle Street
Seattle, WA 98126 · U.S.A.
Phone (206) 935-4944

Góp ý xây dựng website : webmaster@hoithanhthienan.com