• Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta! (Ê-phê-sô 6:24)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Ban Chấp Hành Hội Thánh

  • Hành Chánh & Thơ Ký:Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung
  • Truyền Giáo: Anh Lê Thành Tín
  • Thăm viếng : Anh Hồ Đăng Nhân
  • Tiếp Tân: Anh Bùi Hoàng Phương
  • Âm Nhạc Thờ Phượng : MSNC Nghiêm Quốc Tuấn
  • Hành Chánh Nhóm Tiếng Anh : David Bùi
  • Tài Chánh : Cô Nguyễn Thị Mỹ Hồng
  • Bão Hành Vi tính : anh Trịnh Trung Tín
  • Ẩm Thực : Cô Trần Thị Mỹ Linh
  • Vận chuyển: anh Lê Thành Tín & anh Bùi Hoàng Phương

Địa chỉ Nhà Thờ: Church location's address

HỘI THÁNH BAPTIST THIÊN ÂN

2900 SW Myrtle Street
Seattle, WA 98126 · U.S.A.
Phone (206) 935-4944