• Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. (Thi-thiên 30:12)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • Mục sư Quản Nhiệm: Hồ Thế Vũ
  Love God and Serve One Another
 • Mục Sư Nghiêm Quốc Tuấn- Đặc Trách English Speakers and Âm Nhạc Thờ Phượng
  Hãy đánh trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài! Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài! 5 Hãy dùng chập chỏa dội tiếng, Mã la kêu rền, mà ngợi khen Ngài! 6 Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!
 • Mục sư Tiền Nhiệm: Nguyễn Hữu Trang
  Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Giô-suê 24:15b
 • Ban Chấp Hành Hội Thánh
  Hành Chánh & Thơ Ký:Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung Truyền Giáo: Anh Lê Thành Tín Thăm viếng : Anh Hồ Đăng Nhân Tiếp Tân: Anh Bùi Hoàng Phương Âm Nhạc Thờ Phượng : MSNC Nghiêm Quốc Tuấn Hành Chánh Nhóm Tiếng Anh : David Bùi Tài Chánh : Cô Nguyễn Thị Mỹ Hồng Bão Hành Vi tính : anh Trịnh Trung Tín Ẩm Thực : Cô Trần Thị Mỹ Linh Vận chuyển: anh Lê Thành Tín & anh Bùi Hoàng Phương