• Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen, Đáng kính sợ hơn các thần. (1 Sử-ký 16:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Thư Mời Hội Đồng Tây Bắc Hòa K- Tây Canada 2017

Kính Gởi Quí Mục Sư Quản Nhiệm Quí Ban Chấp Hành Và Quí Tín Hữu các Hội Thánh Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ Và Canada Kính Thưa Quí Vị, Hôm nay tôi xin kính gởi đến Quí vị thơ thông báo của Hội Đồng Tây Bắc Hoa Kỳ và Tây Canada cùng mội số hình ảnh của trại. Kính mong Quí vị thông báo và cổ động cho Hội đồng để nhiều người được đến tham dự. Chúng ta còn khoản 2 tháng nữa là đến Hội đồng. Kính mong Quí vị Cầu nguyện đặc biệt cho Hội Đồng xin Chúa ban ơn và dẫn dắt trong phước hạnh của Ngài. Xin Chân thành cám ơn Quí Vị Cầu xin Chúa luôn ở cùng Trong Chúa MS.Tran Hoang Luu Điều Hợp Viên Hội Đồng Tây Bắc Hoa Kỳ Và Tây Canada 2017

 tho_thong_bao_h_tb_2017.pdfchuong_trinh_tong_quat_h_tb_2017.pdfphieu_ghi_danh_h_tb_2017.pdf

th_th_ng_b_o_h_tb_2017.pdf