• Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. (Giô-suê 1:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • Thư Mời Hội Đồng Tây Bắc Hòa K- Tây Canada 2017
  Kính Gởi Quí Mục Sư Quản Nhiệm Quí Ban Chấp Hành Và Quí Tín Hữu các Hội Thánh Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ Và Canada Kính Thưa Quí Vị, Hôm nay tôi xin kính gởi đến Quí vị thơ thông báo của Hội Đồng Tây Bắc Hoa Kỳ và Tây Canada cùng mội số hình ảnh của trại. Kính mong Quí vị thông báo và cổ động cho Hội đồng để nhiều người được đến tham dự. Chúng ta còn khoản 2 tháng nữa là đến Hội đồng. Kính mong Quí vị Cầu nguyện đặc biệt cho Hội Đồng xin Chúa ban ơn và dẫn dắt trong phước hạnh của Ngài. Xin Chân thành cám ơn Quí Vị Cầu xin Chúa luôn ở cùng Trong Chúa MS.Tran Hoang Luu Điều Hợp Viên Hội Đồng Tây Bắc Hoa Kỳ Và Tây Canada 2017
 • BƯỚC TIẾN MỚI -Hội Đồng Tây Bắc 2016 - Bài Giảng 5 - MS Russell Johnson
  Ê-sai 43:19 Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.
 • BƯỚC TIẾN MỚI - Hội Đồng Tây Bắc 2016 - Bài Giảng 4 - MS Scott Crenshaw
  Ê-sai 43:19 Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.
 • BƯỚC TIẾN MỚI - Hội Đồng Tây Bắc 2016 - Bài Giảng 3 - MS Scott Crenshaw
  Ê-sai 43:19 Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.
 • BƯỚC TIẾN MỚI - Hội Đồng Tây Bắc 2016 - Bài Giảng 2 - MS Scott Crenshaw
  Ê-sai 43:19 Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.
 • BƯỚC TIẾN MỚI -Hội Đồng Tây Bắc 2016 - Bài Giảng 1 - MS Russell Johnson
  Ê-sai 43:19 Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.
 • Mục Sư Chương Thanh Lâm - Sống Hay Chết - Bài Số 6
  Đề Tài: Sống Hay Chết “Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.” (Rô-ma 8-6)
 • Mục Sư Sampson Rajtuma - Sống Hay Chết - Bài Số 5
  Đề Tài: Sống Hay Chết “Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.” (Rô-ma 8-6)
 • Mục Sư Sampson Rajtuma - Sống Hay Chết - Bài Số 4
  Đề Tài: Sống Hay Chết “Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.” (Rô-ma 8-6)
 • Mục Sư Sampson Rajtuma - Sống Hay Chết - Bài Số 3
  Đề Tài: Sống Hay Chết “Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.” (Rô-ma 8-6)
 • Mục Sư Chương Thanh Lâm - Sống Hay Chết - Bài Số 2
  Đề Tài: Sống Hay Chết “Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.” (Rô-ma 8-6)
 • Mục Sư Sampson Rajtuma - Sống Hay Chết - Bài Số 1
  Đề Tài: Sống Hay Chết “Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.” (Rô-ma 8-6)
 • Mục Sư Phan Vĩnh Cự - Chiều ChúaNhật - Bước Theo Thánh Linh ( Bài 3)
  Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài! 2 Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Được phước, may mắn. 3 Vợ ngươi ở trong nhà ngươi Sẽ như cây nho thạnh mậu; Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi Khác nào những chồi ô-li-ve. 4 Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va Sẽ được phước là như vậy. 5 Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem. 6 Nguyện ngươi được thấy con cháu mình! Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên! Thi Thiên 128
 • Pastor Doug Stringer - Sáng Chúa Nhật - Bước Theo Thánh Linh - I Samuên 3:3
  Sa-mu-ên thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt Hê-li. Trong lúc đó, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi, và những sự hiện thấy chẳng năng có. 2 Vả, bấy giờ Hê-li khởi làng mắt, chẳng thấy rõ. Có ngày kia, người đang nằm tại chỗ mình quen nằm, 3 đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt, Sa-mu-ên nằm ngủ trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, là nơi có cái hòm thánh. 4 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va gọi Sa-mu-ên; người thưa rằng: Có tôi đây! 5 Đoạn, người chạy đến gần Hê-li, mà rằng: Có tôi đây, vì ông có kêu tôi. Hê-li đáp: Ta không kêu, hãy ngủ lại đi. Rồi người đi ngủ lại. 6 Đức Giê-hô-va lại gọi nữa rằng: Hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên chổi dậy, đi đến cùng Hê-li, mà rằng: có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Người đáp: Hỡi con, ta không kêu, hãy đi ngủ lại đi. Samuên 1:1-6
 • Mục Sư Phan Vĩnh Cự - Tối Thứ Bảy - Bước Theo Thánh Linh ( Bài 2)
  38 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. 39 Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Công Vụ 2:38-39

Trang 1 2