• Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi! Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao! (Thi-thiên 18:46)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

HỘI ĐỒNG BỒI LINH MƯA NGUỒN- LATTER RAIN CONFERENCE

Xem tiếp

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TÂY BẮC HOA KỲ-VIETNAMESE NORTHWEST CONFERENCE

Xem tiếp