• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em (Rô-ma 16:20)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • Điềm Báo về Chúa Tái Lâm - MS Nguyễn Hữu Trang - 10/08/2017
 • Hành Động theo lời Chúa - MS Nguyễn Hữu Trang
  Giăng 5:6:15 5 Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm. 6 Đức Chúa Jêsus thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán: Ngươi có muốn lành chăng? 7 Người bịnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. 8 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. 9 Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Vả, bấy giờ là ngày Sa-bát. Giăng 5:5:10
 • Khi Chúa Vào Thuyền - Mục sư Nguyễn Hữu Trang
  Kinh Thanh Lu ca 5:1-10 Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. 7 Họ bèn ra vọi gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. 8 Si-môn Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Luca 5:6-8
 • Chúa Mở Mắt -Mục sư Nguyễn Hữu Trang
  2 Các Vua 6:16-17 Ê-li-sê đáp rằng: Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. 17 Đoạn, Ê-li-sê cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Ê-li-sê.
 • Danh Chúa - Món Quà Giáng Sinh - Mục sư Nguyễn Hữu Trang
  Ê-sai 9:5-6 Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. 6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời.Ê-sai 9:5-6
 • Thẩm Quyền Chúa Ban Cho Cơ Đốc Nhân - Mục sư Nguyễn Hữu Trang
  KINH THÁNH Ê-PHÊ-SÔ 3:14-14 CÂU GỐC :Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được. LU-CA 10:19
 • Cộng Tác với Chúa - Mục sư Nguyễn Hữu Trang
  1 Cô-rinh-tô 3:8-11 8 Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. 9 Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. 10 Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. 11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ.
 • Chuẩn bị vào Thiên Đàng - Mục sư Nguyễn Hữu Trang
  KT : Giăng 14:1-4 Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. 2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. 4 Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa. Giăng 14:1-4
 • Chuẩn Bị Tránh Địa Ngục - Mục sư Nguyễn Hữu Trang
  KT: Lu-ca 12:1-3 Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. 14 Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Khải-huyền 20:13-15
 • Bạn Có Thể Thay Đổi - Mục sư Nguyễn Hữu Trang
  Kinh Thánh: I Các Vua 17:8-16 --------------. Câu Gốc : Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. Rô-ma 12: 2
 • Giảng Luận: Chúa Thành Tín Giúp Chúng Ta Trung Tín - Mục sư Nguyễn Hữu Trang
  Kinh Thánh nền tảng :1 Giăng 1:5 -10 - Câu gốc 1 Corinhto 10:13 7 Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. 8 Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. 9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. 10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. 1 Giăng 1:7 -10
 • Giảng Luận: Nguồn Lợi Lớn Của Cơ Đốc Nhân - Mục sư Nguyễn Hữu Trang
  1 Ti mô thê 6:6 10 Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. 7 Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. 8 Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; 9 Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. 10
 • Lễ Cảm Tạ và Tri Ân ÔB MS Nguyễn Hữu Trang - 25 Năm Chức Vụ - Celebrate 25 years of Ministry
  Mục Sư Quản Nhiệm Hồ Thế Vũ, Ban Chấp Hành, Toàn Thể Hội Thánh Thiên Ân Seattle cùng con dân Chúa vùng Tây Bắc Hoa Kỳ và Tây Gia Nã Đại dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã dùng cuộc đời Ông Bà Mục Sư Nguyễn Hữu Trang để mở mang Vương Quốc của Ngài Trên Đất. Không chỉ 25 năm khi chính thức bước vào chức vụ mà Đức Chúa Trời đã dùng ông bà từ khi còn rất trẻ ở Việt Nam. Nguyện xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời tiếp tục đầy ơn và thêm sức cho ông bà để ông bà vui thoả trong tuổi hưu hạ . Và "những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi". Đa ni ên 12:3
 • Giảng Luận: BƯỚC ĐI TRONG NĂM MỚI- Mục sư Nguyễn Hữu Trang
  Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 5:17-21 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. 18 Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. 19 Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. 20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. 21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
 • Giảng Luận - TIẾP TỤC BƯỚC ĐI VỚI CHÚA - Mục sư Nguyễn Hữu Trang
  Kinh Thánh "Giô-suê 14: 6 - 15 Câu gốc: Cô-lô-se 2:6-7 Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; 7 hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.

Trang 1 2 3