• Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời. (1 Sử-ký 16:34)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • Tâm Trí Đổi Mới - Pastor Hồ Thế Vũ
  Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. Rô-ma 1:1-2
 • Tâm trí Đổi Mới (phần1) - Sự Khởi Đầu Tâm Trí Sa Ngã
  Sáng Thế Ký 1:25-31 27 Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. 28 Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. 29 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Sáng Thế Ký 1:27-29
 • Bài Giảng Trên Núi (phần 21) Sự Thật Và Dối Trá
  Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. 16 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? 17 Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. 18 Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. 19 Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. 20 Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. 21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! Ma-thi-ơ 7:15-23
 • Bài Giảng Trên Núi (Phần19a) Làm Sao Có Mối Quân Bình Trong Liên Hệ
  Lu- ca 7:36-50 Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà nầy nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều; song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. 48 Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng: Tội lỗi ngươi đã được tha rồi. 49 Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng: Người nầy là ai, mà cũng tha tội? 50 Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng: Đức tin của ngươi đã cứu ngươi; hãy đi cho bình an. Luca 7:47-50
 • Bài Giảng Trên Núi (phần 19b) Cách Quân Bình Mối Liên Hệ
  Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi. Ma-thi- ơ 7:6
 • Bài Giảng Trên Núi (Phần 18a) - Điểm Tập Trung của Đời Sống
  Ma-thi-ơ 6:19-24 Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; 20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 21 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. 22 Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; 23 nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao! 24 Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.
 • Bài Giảng Trên Núi (phần 18b ) - Điểm Tập Trung của Đời Sống
  Ma-thi ơ 6 :22 -23 Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; 23 nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!
 • Bài Giảng Trên Núi (phần 18c) - Điểm Tập Trung Đời Sống
  Kinh Thánh Ma-thi ơ 6:25-34 Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? 30 Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! 31 Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? 32 Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. 33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. 34 Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.
 • Bài Giảng Trên Núi (phần 17c)
  Ma-thi-ơ 6:7-13 7 Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. 8 Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. 9 Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; 10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! 11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; 12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;
 • Bài Giảng Trên Núi Bài Cầu Nguyện Chung
  Ma-thi-ơ 6:5-15 Lạy Cha chúng con trên trời, Nguyện danh Cha được tôn thánh, 10 Nguyện vương quốc Cha mau đến, Nguyện ý Cha được nên dưới đất như trên trời. 11 Xin cho chúng con hôm nay lương thực đủ ngày. 12 Xin tha tội lỗi chúng con, cũng như chúng con tha thứ cho người có lỗi với chúng con. 13 Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi kẻ ác. [Vì vương quốc, quyền năng, và vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. A-men.’] 14 Vì nếu các ngươi tha thứ những vi phạm của người ta, Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. 15 Nhưng nếu các ngươi không tha thứ người ta, Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những vi phạm của các ngươi.”
 • Bài Giảng Trên Núi (Phần 17e) Sự Kiêng Ăn
  Ma-th-ơ 6 : 16-18 Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. 17 Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, 18 hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.
 • Bài Giảng Trên Núi (phần 2) Thái Độ Của Người Có Tâm Linh Nghèo Khó
  Ma-thi-ơ 5:1-12 Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2 Ngài cất tiếng dạy rằng, 3 “Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm linh, vì vương quốc thiên đàng là của họ. 4 Phước cho những ai than khóc, vì họ sẽ được yên ủi. 5 Phước cho những ai khiêm nhu, vì họ sẽ thừa hưởng đất. 6 Phước cho những ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no thỏa. 7 Phước cho những ai thương người, vì họ sẽ được thương xót. 8 Phước cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Ðức Chúa Trời. 9 Phước cho những ai đem lại hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời. 10 Phước cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì vương quốc thiên đàng là của những người ấy.
 • Bài Giảng Trên Núi (phần 1) giới thiệu
  Ma-thi-ơ 5:1-12 Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2 Ngài cất tiếng dạy rằng, 3 “Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm linh, vì vương quốc thiên đàng là của họ. 4 Phước cho những ai than khóc, vì họ sẽ được yên ủi. 5 Phước cho những ai khiêm nhu, vì họ sẽ thừa hưởng đất. 6 Phước cho những ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no thỏa. 7 Phước cho những ai thương người, vì họ sẽ được thương xót. 8 Phước cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Ðức Chúa Trời. 9 Phước cho những ai đem lại hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời. 10 Phước cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì vương quốc thiên đàng là của những người ấy.

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9