• Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. (Thi-thiên 30:12)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Giảng Luận : Hướng Về Vương Quốc Đời Đời - MS Ken

Bấm Vào Nghe Audio Bài Giảng