• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở với tâm thần anh em (Ga-la-ti 6:18)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Giảng Luận : Hướng Về Vương Quốc Đời Đời - MS Ken

Bấm Vào Nghe Audio Bài Giảng