• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em (Rô-ma 16:20)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

GIẢNG LUẬN : GIẢI PHÓNG Mục sư Nghiêm Quốc Tuấn

Bấm Vào Nghe Audio Bài Giảng