• Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. (1 Cô-rinh-tô 1:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Con Hãy Cố Sức Đến Trước Mùa Đông - II Timothe 4:6-23- Pastor Nguyễn Văn Huệ