• Nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em! (1 Phi-e-rơ 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Con Hãy Cố Sức Đến Trước Mùa Đông - II Timothe 4:6-23- Pastor Nguyễn Văn Huệ