• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em (Rô-ma 16:20)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Con Hãy Cố Sức Đến Trước Mùa Đông - II Timothe 4:6-23- Pastor Nguyễn Văn Huệ